Archita Poddar

Northwestern University, Class of 2021